Strategi & vedtægter

Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcenter Nyborgs vedtægter

Strategi 2020 - 2023

Frivilligcenter Nyborg er en selvstændig forening, der er hjemmehørende i hele Nyborg Kommune og arbejder særligt med fokus på frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret ønsker at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber i alle typer af foreningsliv ved at støtte, udvikle og fremme frivillighed og netværk på tværs af foreninger. indeværende strategi er et arbejdsredskab for bestyrelsen, der skal sikre en løbende og sammenhængende prioritering og udvikling af bestyrelsens arbejde. Strategien er overordnet og bygger på den anbefalede model fra Socialstyrelsen. Strategien omsættes til en årlig handlingsplan, som sikrer indfrielse af de mål, bestyrelsen sætter sig for det pågældende kalenderår. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, på sit årlige strategiseminar at justere i strategien efter behov.

Vision

Frivilligcenter Nyborgs vision er at skabe et stærkt og mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle borgere i Nyborg Kommune har mulighed for at yde en frivillig indsats samt kan hente hjælp og støtte til dette.

Mission

Frivilligcenter Nyborgs mission er at understøtte de frivillige fællesskaber i hele Nyborg Kommune. Frivilligcenter Nyborg er borgernes indgang til frivillighed og foreningemes samlingssted, samt ramme for selvhjælp.

Baggrund for Frivilligcenter Nyborgs strategi

Frivilligcenter Nyborg flyttede i sommeren 2019 til nye lokaler på Vestervold (en nedlagt skole), hvor Frivilligcentrets behov for eget sekretariat og udlån af lokaler til kommunens foreninger blev optimeret. På baggrund heraf har bestyrelsen i Frivilligcenter Nyborg besluttet at udarbejde en ny strategi tilpasset de nye forhold og betingelser.
Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årlige strategidag og de drøftelser bestyrelsen løbende har haft i løbet af 2020.

 

Formål

Formålet med indeværende strategi er at arbejde hen imod, at Frivilligcenter Nyborg bliver et centralt mødested for borgere og foreninger, der arbejder med et socialt sigte på frivillig basis. Vi ønsker at være et fælles omdrejningspunkt for frivilligheden i Nyborg Kommune. Jævnfør Frivilligcentrets formålsparagraf, samt vision og mission.

Målgrupper

Frivilligcenter Nyborg arbejder med og for følgende målgrupper:

 • Foreninger og aktivitetsgrupper med et specifikt socialt formål
 • Foreninger og aktivitetsgrupper i bredere forstand, som ønsker at inkludere sociale formål i sine aktiviteter (f.eks. idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger o.a., der arbejder med inklusion og/eller bekæmpelse af ensomhed m.v.)
 • Borgere med sociale behov, som ønsker at indgå i sociale fællesskaber som brugere eller frivillige • Borgere i bredere forstand, der som frivillige ønsker at bidrage til sociale fællesskaber

Overordnede strategiske mål

Frivilligcenter Nyborgs strategiske mål i 2020-2023 er at fungere som kapacitetsopbyggende serviceorgan på det frivillige sociale område ved at være:

• et centralt bindeled og indgang til frivilligt socialt arbejde for borgere og initiativtagere

• et mødested for foreninger og nye projekter

• en relevant samarbejdspartner i hele Nyborg Kommune for bl.a. lokale virksomheder, boligsociale områder, Nyborg Kommune (råd, afdelinger, enheder og institutioner) samt andre aktører med fokus på frivillige sociale aktiviteter og indsatser.

Strategien har følgende delmål:

1) Kommunikation
Frivilligcenter Nyborg kommunikerer løbende til centrets målgrupper og samarbejdspartnere om centrets services, kompetencer og aktiviteter

2) Foreningsservice og -udvikling
Frivilligcenter Nyborg yder foreninger og borgere relevant og anvendelig konsulentbistand og hjælp til rekruttering, fundraising, kompetenceudvikling og bestyrelsesarbejde mv.

3) Netværk og samarbejde på tværs
Frivilligcenter Nyborg tilvejebringer overblik over foreninger og frivilligmuligheder med henblik på frivilligformidling, netværksdannelse og samarbejder mellem aktører og indsatser på det sociale område

4) Støtte lokalområder
Frivilligcenter Nyborg har fokus på at understøtte og promovere det frivillige sociale foreningsliv og tilsvarende aktiviteter i kommunens lokalområder.
Bestyrelsen udmønter strategien i en årlig handleplan.

Aktiviteter

Frivilligcenter Nyborg iværksætter som udmøntning af strategiens delmål en bred pallette af aktiviteter og services.

Ad 1) Kommunikation
Frivilligcenter Nyborg kommunikerer løbende til centrets målgrupper og samarbejdspartnere om centrets services, kompetencer og aktiviteter.

Dette gøres bl.a. ved:

 • Udsendelse af nyhedsbreve og kommunikation via SoMe, hemmeside og artikler i aviser
 • Udadrettede møder, herunder informationsmøder, deltagelse i lokale foreningsmesser, mv.
 • Udbredelse af kendskabet til frivilligt socialt arbejde, herunder foreningernes og Frivilligcenterets tilbud

Ad 2) Foreningsservice og -udvikling
Frivilligcenter Nyborg yder foreninger og borgere relevant og anvendelig konsulentbistand og hjælp til rekruttering, fundraising, kompetenceudvikling og bestyrelsesarbejde mv.

Dette gøres bl.a. ved:

 • Afholdelse af kurser og kompetenceudviklende aktiviteter
 • Rådgivning af borgere og foreninger om foreningsdrift, fundraising, rekruttering mv.
 • Udlån af "værktøjskasser" og publikationer til foreningsudvikling
 • Bistand til booking af lokaler
 • Hjælp til udarbejdelse af foreningsmaterialer, annoncer, SoMe mv.
 • Udlån af fysisk udstyr herunder projektorer, lærreder, It-udstyr, mv til afvikling af aktiviteter
 • Udvikling af Frivilligcentrets sekretariat og kompetencer if. at yde en mere målrettet foreningsunderstøttelse

Ad 3) Netværk og samarbejde på tværs
Frivilligcenter Nyborg tilvejebringer overblik over foreninger og frivilligmuligheder med henblik på frivilligfonnidling, netværksdannelse og samarbejder mellem aktører og indsatser på det sociale område.

Dette vil vi bl.a. gøre ved:

 • Afholdelse af frivilligsamtaler (individuel rådgivning) herunder henvisning af brugere, udsatte borgere og frivillige til foreningslivet og andre frivilligindsatser (vise vej til at blive bruger/frivillig)
 • Formidling af frivillige sociale aktiviteter og indsatser i Nyborg Kommune jf. delmål 1
 • Skabelse af netværk mellem aktører på tværgående sociale problemstillinger
 • Indgå som aktiv partner i tværgående samarbejder, der understøtter Frivilligcentrets formål fx i forbindelse med:
  • Frivillig Fredag
  • Nyborg Kommunes Ensomhedsstrategi
  • Boligsocialhelhedsplaner

Ad 4) Støtte lokalområder
Frivilligcenter Nyborg har fokus på at understøtte og promovere det frivillige sociale foreningsliv og tilsvarende aktiviteter i kommunens lokalområder.

Dette gøres bl.a. ved:

 • øget samarbejde med lokale aktører om mangfoldighed og udvikling af sociale indsatser/tilbud
 • synliggørelse af frivillige sociale aktiviteter på tværs af lokalområder
 • samarbejde med relevante lokale aktører om henvisning af borgere og frivillige på tværs af lokalområder
 • samarbejde med lokale aktører om afvikling af relevante tilbud, kurser og rådgivning i lokalområderne og i Nyborg Kommune

Organisering og ressourcer

Frivilligcenter Nyborg er organiseret med en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling jf. vedtægterne. Bestyrelsen har ansat en centerleder, som forestår den daglige drift. Centerleder kan efter behov rekruttere frivillige til konkrete opgaver i Frivilligcenter Nyborg.

Bestyrelsens arbejde og mødefrekvens fastlægges i forretningsordenen. Mellem bestyrelsesmøderne mødes formandsskabet (centerleder, formand, næstformand og efter behov kasserer) på ugentlig basis.

Frivilligcenter Nyborgs økonomiske ressourcer anvendes i henhold til det vedtagne budget. Til supplement for disse søger Frivilligcenter Nyborg projektmidler og øvrig støtte hos relevante fonde og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Nyborg Kommune).

Løbende opfølgning og evaluering

Den overordnede strategi omsættes årligt til en handleplan jf. Frivilligcenter Nyborgs årshjul.

Frivilligcenter Nyborg afholder på månedlig basis bestyrelsesmøder, hvor der løbende følges op på målopfyldelse og progression i handleplan. Bestyrelsen følger op på beslutninger og indsatser på bestyrelsesmøderne. På disse møder deltager centerlederen.

Bestyrelsen udarbejder på basis af årets resultater den årlige selvevalueringsrapport og drøfter justering af handleplan og den overordnede strategi på et årligt strategiseminar.

På den årlige generalforsamling fremlægges årets resultater i bestyrelsens beretning.

Frivilligcenter Nyborg
Bestyrelsen
Oktober 2020