Strategi & vedtægter

Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcenter Nyborgs vedtægter

Strategi 2020 – 2023 Frivilligcenter Nyborg

Redigeret af bestyrelsen oktober 2021

Frivilligcenter Nyborg er en selvstændig forening, der er hjemmehørende i hele Nyborg Kommune og arbejder særligt med fokus på frivilligt socialt arbejde. Frivilligcentret er bredt funderet i det lokale foreningsliv via sin medlemssammensætning. Frivilligcentret ønsker at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber ved at støtte, udvikle og fremme frivillighed og netværk på tværs af foreninger.

Indeværende strategi er et arbejdsredskab for bestyrelsen, der skal sikre en løbende og sammenhængende prioritering og udvikling af bestyrelsens arbejde. Strategien er overordnet og bygger på den anbefalede model fra Socialstyrelsen. Strategien omsættes til en årlig handlingsplan, som sikrer indfrielse af de mål, bestyrelsen sætter sig for det pågældende kalenderår. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, på sit årlige strategiseminar at justere i strategien efter behov.

Vision

Frivilligcenter Nyborgs vision er at skabe et stærkt og mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle indbyggere i Nyborg Kommune har mulighed for at yde en frivillig indsats samt kan hente hjælp og støtte til dette.
Mission

Frivilligcenter Nyborgs mission er at understøtte de frivillige fællesskaber i hele Nyborg Kommune. Frivilligcenter Nyborg hjælper nye frivillig - og aktivitetsgrupper med udvikling og konsolidering og danner ramme for selvhjælp.
Baggrund for Frivilligcenter Nyborgs strategi

Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årlige strategidag og de drøftelser bestyrelsen løbende har haft i løbet af 2021.

Formål

Formålet med indeværende strategi er at arbejde hen imod, at Frivilligcenter Nyborg bliver et centralt mødested for beboere og foreninger, der arbejder med et socialt sigte på frivillig basis samt samarbejdspartnere der arbejder på det sociale, frivillige eller fællesskabsrelaterede område. Vi ønsker at være et fælles omdrejningspunkt for frivilligheden i Nyborg Kommune. Jævnfør Frivilligcentrets formålsparagraf, samt vision og mission.

Målgrupper

Frivilligcenter Nyborg arbejder med og for følgende målgrupper:
• Foreninger og aktivitetsgrupper med et specifikt socialt formål
• Foreninger og aktivitetsgrupper i bredere forstand, som ønsker at inkludere sociale formål i sine aktiviteter (f.eks. idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger o.a., der arbejder med inklusion og/eller bekæmpelse af ensomhed m.v.)
• Indbyggere i Nyborg kommune med sociale behov, som ønsker at indgå i sociale fællesskaber som brugere eller frivillige
• Indbyggere i Nyborg kommune i bredere forstand, der som frivillige ønsker at bidrage til sociale fællesskaber

Overordnede strategiske mål

Frivilligcenter Nyborgs strategiske mål i 2020-2023 er at fungere som kapacitetsopbyggende serviceorgan på det frivillige sociale område. Det betyder at Frivilligcenteret skal være:

• Et centralt bindeled og en indgang til frivilligt socialt arbejde for alle der har brug for det
• En fælles platform for møder mellem foreninger og projekter
• En relevant samarbejdspartner i hele Nyborg Kommune for bl.a. lokale virksomheder, boligsociale områder, Nyborg Kommune (råd, afdelinger, enheder og institutioner) samt andre aktører med fokus på frivillige sociale aktiviteter og indsatser

Strategien har følgende delmål:

1) Støtte frivilligheden og foreningslivet i lokalområder. Frivilligcenter Nyborg har fokus på at understøtte og promovere det frivillige sociale foreningsliv og tilsvarende aktiviteter i kommunens lokalområder
2) Foreningsservice og -udvikling. Frivilligcenter Nyborg yder foreninger og frivillige i Nyborg Kommune relevant og anvendelig konsulentbistand og hjælp til rekruttering, fundraising, kompetenceudvikling og bestyrelsesarbejde mv.
3) Netværk og samarbejde på tværs. Frivilligcenter Nyborg tilvejebringer overblik over foreninger og frivilligmuligheder med henblik på frivilligformidling, netværksdannelse og samarbejder mellem aktører og indsatser på det sociale område
4) Støtte til ensomhedsforebyggende indsatser. Frivilligcenter Nyborg vil støtte op om indsatser i civilsamfund og kommune, der har til formål at afhjælpe eller forebygge ensomhed blandt udsatte og sårbare grupper

Aktiviteter 2022

Frivilligcenter Nyborg iværksætter som udmøntning af strategiens delmål en bred pallette af aktiviteter og services.

Ad 1)  Støtte lokalområder

Frivilligcenter Nyborg har fokus på at understøtte og promovere det frivillige sociale foreningsliv og tilsvarende aktiviteter i kommunens lokalområder med udgangspunkt i lokalområdernes behov.
Dette gøres bl.a. ved:
• Kortlægning af foreningslivets behov i lokalområderne i Nyborg Kommune
• Øget samarbejde med lokale aktører om mangfoldighed og udvikling af sociale indsatser/tilbud
• Synliggørelse af frivillige sociale aktiviteter på tværs af lokalområder
• Samarbejde med relevante lokale aktører om henvisning af brugere og frivillige på tværs af lokalområder
• Synliggørelse overfor lokale aktører om frivilligcenterets tilbud, kurser og rådgivning i lokalområderne og i Nyborg by

Ad 2)  Foreningsservice og -udvikling

Frivilligcenter Nyborg yder foreninger og frivillige relevant konsulentbistand og hjælp til rekruttering, fundraising, kompetenceudvikling og bestyrelsesarbejde mv.
Dette gøres bl.a. ved:
• Afholdelse af kurser og kompetenceudviklende aktiviteter
• Rådgivning af initiativtagere, frivillige og foreninger om foreningsdrift, fundraising, rekruttering mv.
• Udlån og formidling af publikationer til foreningsudvikling
• Bistand til booking af lokaler
• Hjælp til udarbejdelse af foreningsmaterialer, annoncer, sociale medier mv.
• Udlån af fysisk udstyr herunder projektorer, lærreder, It-udstyr, mv til afvikling af aktiviteter
• Faglige artikler og foreningsportrætter i Frivilligcentrets nyhedsbrev med udgangspunkt i foreningernes behov
• Udvikling af Frivilligcentrets sekretariat og kompetencer if. at yde en mere målrettet og lokalbestemt foreningsunderstøttelse med udgangspunkt i foreningernes behov

Ad 3) Netværk og samarbejde på tværs Frivilligcenter

Nyborg bidrager til overblik over foreninger og eksisterende muligheder for at blive frivillig. Formålet er at skabe frivilligformidling, netværksdannelse og samarbejder mellem foreninger, aktører og indsatser på det sociale område.
Dette vil vi bl.a. gøre ved:
• Afholdelse af frivilligsamtaler (individuel rådgivning) herunder henvisning af mennesker i udsatte positioner og frivillige til foreningslivet og andre frivilligindsatser (vise vej til at blive bruger/frivillig)
• Formidling af frivillige sociale aktiviteter og indsatser i Nyborg Kommune i form af udgivelsen Den sociale vejviser
• Skabelse af netværk mellem aktører på tværgående sociale problemstillinger
• Indgå som aktiv partner i tværgående samarbejder, der understøtter Frivilligcentrets formål fx i forbindelse med:
• Frivillig Fredag
• Nyborg Kommunes politikker og strategier på området
• Boligsociale helhedsplaner

Ad 4) Støtte til ensomhedsforebyggende indsatser

Frivilligcenter Nyborg vil støtte op om indsatser i civilsamfund og kommune, der har til formål at afhjælpe eller forebygge ensomhed blandt udsatte og sårbare grupper.
Dette gøres bl.a. ved:
• Støtte til foreninger, der ønsker at arbejde med ensomhedsforebyggelse
• Deltagelse i samarbejdsprojektet March mod Ensomhed
• Støtte til foreninger, der ønsker at iværksætte lokale initiativer i forbindelse med Danmark spiser Sammen
• Støtte til foreninger og grupper, der ønsker at afholde juleaftensarrangementer for udsatte og sårbare
• Indgå i samarbejde med Nyborg kommune omkring udmøntningen af Nyborg kommunes indsats mod ensomhed med udgangspunkt i civilsamfundsstrategien ”Sammen kan vi mere” 2022-25”

Organisering og ressourcer

Frivilligcenter Nyborg er organiseret med en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling jf. vedtægterne. Bestyrelsen har ansat en centerleder, som forestår den daglige drift. Centerleder kan efter behov rekruttere frivillige til konkrete opgaver i Frivilligcenter Nyborg.
Bestyrelsens arbejde og mødefrekvens fastlægges i forretningsordenen. Mellem bestyrelsesmøderne mødes formandskabet (centerleder, formand, næstformand og efter behov kasserer) på ugentlig basis.
Frivilligcenter Nyborgs økonomiske ressourcer anvendes i henhold til det vedtagne budget. Til supplement for disse søger Frivilligcenter Nyborg projektmidler og øvrig støtte hos relevante fonde og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. Nyborg Kommune).

Løbende opfølgning og evaluering

Den overordnede strategi omsættes årligt til en handleplan jf. Frivilligcenter Nyborgs årshjul.
Frivilligcenter Nyborg afholder på månedlig basis bestyrelsesmøder, hvor der løbende følges op på målopfyldelse og progression i handleplan. Bestyrelsen følger op på beslutninger og indsatser på bestyrelsesmøderne. På disse møder deltager centerlederen.

Bestyrelsen udarbejder på basis af årets resultater den årlige selvevalueringsrapport og drøfter justering af handleplan og den overordnede strategi på et årligt strategiseminar.
På den årlige generalforsamling fremlægges årets resultater i bestyrelsens beretning.

Frivilligcenter Nyborg

Bestyrelsen

oktober 2021